บพค. จับมือ อุทยานวิทย์ มช. ร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ AEPSE 2023 แสดงความพร้อมเป็นการผู้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรม บนเวทีระดับโลก

       รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารอุทยานฯ และ ผศ.ดร.ชนม์เจริญ แสวงรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ Asian-European International Conference on Plasma Surface Engineering ครั้งที่ 13 (AEPSE 2023) ระหว่างวันที่ 5 - 8 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งการประชุม AEPSE ได้รับความสนใจในฐานะเป็นเวทีเปิดที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกสำหรับนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรในแถบเอเชีย ยุโรป และประเทศอื่น ๆ ในสาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมพลาสมา และเทคโนโลยีพลาสมา โดยหัวข้อหลักในงาน AEPSE 2023 ครั้งนี้ จะครอบคลุมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่หลากหลายในด้านพื้นฐานของพลาสมา การเคลือบผิวและฟิล์มบาง พลังงานและสิ่งแวดล้อม ชีวภาพ การแพทย์และการเกษตร วัสดุและการรักษาพื้นผิวที่ใช้งานได้       ในการนี้ รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย ได้นำเสนอผลงานวิจัยภายใต้หัวข้อ “The Modified Method for Hydrated Cement by Plasma Activated Water” แก่ผู้เข้าร่วมงานนานาชาติ ซึ่งเป็นผลงานวิจัยจากโครงการการพัฒนาวัสดุเสริมแรงสำหรับคอนกรีตจากเส้นใยธรรมชาติ (Development of reinforcing materials in concrete by natural fiber bars) โดย รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย เป็นหัวหน้าโครงการ ที่ได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้แผนงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อการยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยไทย โปรแกรมที่ 16 การปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 จากสำนักสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม หรือ บพค.) รวมถึงกิจกรรมการพัฒนานักวิจัยและเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยจากต่างประเทศ