คณะผู้บริหาร
Executive

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ

ผู้อำนวยการ
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อีเมล : tanyanuparb@step.cmu.ac.th

รองศาสตราจารย์
ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย

รองผู้อำนวยการ
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อีเมล : pitiwat@step.cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ

รองผู้อำนวยการ
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อีเมล : kasemsak@step.cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ชนม์เจริญ แสวงรัตน์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อีเมล : choncharoen@step.cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุริยะ ทองมุณี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อีเมล : suriyah@step.cmu.ac.th

นางสาวเมลิน เชื้อมโนชาญ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อีเมล : melin@step.cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.จุฬาลักษณ์ เขมาชีวะกุล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อีเมล : julaluck@step.cmu.ac.th

คุณมาร์ติน เฟ็นสกี้-สตาล์ลิ่ง

ที่ปรึกษาอาวุโส
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อีเมล : martin@step.cmu.ac.th