ข้อมูลสาธารณะ

Open Data Integrity and Transparency Assessment (OIT)

ข้อมูลพื้นฐาน 1. โครงสร้างองค์กร 2. ข้อมูลผู้บริหาร 3. อำนาจหน้าที่ 4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาส่วนงาน 5. ข้อมูลการติดต่อ 6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 8. Q&A 10. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การดำเนินงาน 11. แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 13. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
การให้บริการ 16. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 17. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 19. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ 20. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 21. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 22. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 23. นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 26. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 28. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 29. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต นโยบาย No Gift Policy 31. ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 32. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 33. รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต 34. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 35. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนป้องกันการทุจริต 36. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 37. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 38. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม 39. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย 41. การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของส่วนงาน
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในส่วนงาน