สถิติการใช้พลังงาน

น้ำประปา
ไฟฟ้า
กระดาษ
ของเสีย
เชื้อเพลิง
ก๊าซเรือนกระจก

การดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว

หมวดที่ 1

การกำหนดนโยบายการวางแผนการดำเนินงาน
และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

หมวดที่ 2

การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

หมวดที่ 3

การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

หมวดที่ 4

การจัดการของเสีย

หมวดที่ 5

สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

หมวดที่ 6

การจัดซื้อและจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สื่อประชาสัมพันธ์

บอกลาถุงพลาสติก NSP Inno Store

STeP GO GREEN !! เลือกใช้ทรัพยากรอย่างสร้างสรรค์

กิจกรรมภายในโครงการ

ประกาศนโยบายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง นโยบายการจัดการสำนักงานสีเขียว (Green Office)

วิดีโอ

แบบฟอร์มรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ด้านสิ่งแวดล้อม

ชื่อหน่วยงาน

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่อยู่

ชั้น 2 (อาคาร A) อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) 155 หมู่ 2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

พื้นที่ในสำนักงานของท่าน

ขนาด 1,737 ตารางเมตร (พื้นที่สำนักงาน รวมพื้นที่รอบสำนักงานที่เกี่ยวข้อง)