>


STeP จับมือ สสว. เปิดอนาคต SME ด้วยบริการพัฒนาคุณภาพสินค้าผ่านระบบ BDS
2023-01-24

 STeP เป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นจะผลักดันองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมออกสู่สังคม จึงได้ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อเป็นผู้ชี้นำในการขับเคลื่อน เพิ่มศักยภาพ ผลักดัน และส่งเสริม MSME ของหน่วยงานรัฐและเอกชน ให้เติบโตและแข่งขันได้ในระดับสากล

ด้วยเป้าหมายที่มีร่วมกัน STeP ได้ให้บริการใน 7 รูปแบบ ภายใต้โครงการ “SME ปัง ตังได้คืน” ได้แก่
► บริการตรวจวิเคราะห์หาคุณค่าในอาหารตามฉลากโภชนาการ (Nutrition Labeling)
► บริการประเมินอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ (Shelf Life Evaluation)
► บริการวิเคราะห์ทดสอบคุณสมบัติวัสดุด้วยเครื่องมือวิเคราะห์พื้นผิว และบริการวิเคราะห์และทดสอบคุณสมบัติของพลาสมาในระบบต่างๆ
► บริการวิเคราะห์และทดสอบวัสดุด้วยเครื่องมือวิเคราะห์เชิงแสง
► บริการโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร
► บริการตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบทางด้านอาหาร ที่ห้องปฏิบัติการกลางอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่)
► บริการโรงงานต้นแบบกำจัดแมลงและไข่แมลงด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (UTD RF)

โดยโครงการ “SME ปัง ตังได้คืน” นี้ เป็นโครงการที่สนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (Business Development Service) ที่ให้ผู้ประกอบการสามารถเลือกรับบริการหรือรับการพัฒนากับหน่วยงานผู้ให้บริการทางธุรกิจในด้านต่าง ๆ ที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจตนเอง ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยผู้ประกอบการจะได้รับบริการ 4 โปรแกรม ได้แก่ สสว. อุดหนุนค่าใช้จ่ายในการพัฒนา SME แบบร่วมจ่ายในสัดส่วนร้อยละ 50-80, พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการ, พัฒนาช่องทางการจำหน่ายและการตลาด, พัฒนาตลาดต่างประเทศ นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังได้รับใบขอมาตรฐาน การขยายตลาด และสร้างการรับรู้ต่อไปในอนาคต

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
สามารถยื่นข้อเสนอโครงการได้ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2566
ระยะเวลาโครงการถึงวันที่ 30 กันยายน 2566
คลิกเลย

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Facebook : อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร. 0 5394 8678