>


มช. เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ววน. เพื่อการพัฒนาจังหวัด ร่วมกับ สป.อว. และมหาวิทยาลัยเครือข่าย
2022-11-21

ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเครือข่าย กว่า 80 สถาบันทั่วประเทศ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาจังหวัด” ระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ มหาวิทยาลัยเครือข่าย โดยมี คุณสุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวรายงานความเป็นมาความร่วมมือดังกล่าว ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรักษาการแทนผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. ในนามตัวแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังได้ร่วมออกบูธจัดแสดง โดยนำผลงานวัสดุนาโนไฮดรอกซีอะพาไทต์ (HA) ในรูปแบบยาสีฟัน ซึ่งเป็นผลงานภายใต้หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (UBI) ของ มช. และนำเสนอผลงานโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร ผลงานภายใต้เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. ร่วมจัดแสดงภายในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนและส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในระดับภูมิภาค ประจำปี 2567 - 2570 โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลงานเด่นของโครงการ/กิจกรรมภายใต้เครือข่ายกระทรวง อว. พร้อมประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในปีถัดไปให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด