>


หนึ่งในความสำเร็จจากความร่วมมือของ STeP สู่ชุมชน “โครงการสานฝันเกษตรกรไทย จากใจเมืองไทยแคปปิตอล”
2022-09-26

ด้วยความมุ่งมั่นในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช้ในการช่วยพัฒนาและยกระดับในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม วันนี้ STeP ขอพาไปรู้จักกับ “โครงการสานฝันเกษตรกรไทย จากใจเมืองไทยแคปปิตอล” จุดเริ่มต้นของโครงการต้นแบบความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคเอกชน ที่อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ STeP ได้จับมือร่วมกับ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) สร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมในพื้นที่ภาคเหนือ ด้วยการนำองค์ความรู้ทางเทคโนโลยี งานวิจัย และนวัตกรรม พร้อมทุนสนับสนุนจากภาคเอกชนมาพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

กว่า 1 ปีที่โครงการนี้เราได้ช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเลี้ยงผึ้ง สร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์น้ำผึ้ง แนะนำวิธีตรวจสอบคุณภาพ รวมถึงสร้างแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งได้พัฒนาต่อยอดจนเกิดเป็น Sleeping Mask น้ำผึ้งทานาคา จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากผึ้งป่าก๋อย จ.เชียงราย และผลิตภัณฑ์เทียนหอม อโรม่า จากวิสาหกิจชุมชนผึ้งจ๋าฟาร์มพะเยา

นอกจากนี้ ยังเสริมศักยภาพธุรกิจชุมชนด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเงิน การตลาด การสร้างแบรนด์ ออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ (Product Design) พร้อมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และให้คำปรึกษาเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญด้านโมเดลธุรกิจแก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งทั่วภาคเหนือ เพื่อเป็นแนวทางในการทำตลาดอย่างครบวงจร ซึ่งจากความร่วมมือครั้งนี้ส่งผลให้เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้เพิ่ม พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนได้เป็นอย่างดี

สำหรับหน่วยงานไหนสนใจอยากทำโครงการดี ๆ เพื่อชุมชนและสังคม หรือต้องการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้าไปช่วยพัฒนาศักยภาพชุมชนในรูปแบบโครงการความร่วมมือ

► ติดต่อได้ที่ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร. 053 948 678
อีเมล: cmu_csrpackage@step.cmu.ac.th