>


STeP เข้าร่วมเสวนาการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ตอบการลงทุนของภาคผลิตและบริการ ภายในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)
2022-08-04

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นวิทยากรเสวนา “การพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ตอบการลงทุนของภาคผลิตและบริการ” การพัฒนากำลังคนและงานวิจัยด้วย Consortium ภายในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การนำงานวิจัยในรั้วมหาวิทยาลัยมาผสานเทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนาต่อยอดสู่การนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

 

โดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) กำหนดจัดกิจกรรม Round Table Discussion เสวนาระดมความคิดเห็น “การพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง ตอบการลงทุนของภาคผลิตและบริการ” ภายในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) ปีที่ 17 โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง กำหนดจัดงานนี้ขึ้น ระหว่างวันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2565 ภายใต้แนวคิด “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมงานและชมนิทรรศการในรูปแบบออนไลน์
ได้ที่ https://www.researchexporegis.com