>


STeP หารือความร่วมมือส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมพืชกัญชา-กัญชง ร่วมกับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
2022-06-14

ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย รองผู้อำนวยการอุทยานฯ และ รศ.ดร.ภญ.วรินทร รักษ์ศิริวณิช รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มช. ให้การต้อนรับ คุณสุชาติ ไตรแสงรุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย คุณจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการผลิตกัญชา-กัญชง ในรูปแบบอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ณ NSP Conference Hall (D206) อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) พร้อมหารือเตรียมสร้างความร่วมมือด้านการผลิตโรงงานอุตสาหกรรม ผสานกำลังของมหาวิทยาลัย ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ยกระดับการผลิตกัญชา-กัญชง เอื้อประโยชน์แก่เกษตรกร และผู้ประกอบการ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคอุตสาหกรรมต่อไป ก่อนปิดท้ายด้วยการเยี่ยมชม NSP INNO STORE พื้นที่ทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของผู้ประกอบการที่เข้ารับบริการจากอุทยานฯ อีกด้วย