ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ : ทีมพัฒนาคุณภาพโครงสร้างพื้นฐาน