ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาศักยภาพองค์กร
Strategy and Organizational Capacity Development Department

นางสาวปัณฑารีย์ อินยา

หัวหน้าหน่วยฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาศักยภาพองค์กร
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : pantharee.iny@step.cmu.ac.th

นางสาวปริณฑิกา เสนาค้าไม้

พนักงานสนับสนุนกลยุทธ์และพัฒนาศักยภาพองค์กร
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : parinthika@step.cmu.ac.th

นางสาวกนกพร โตวิจิตร

พนักงานสนับสนุนกลยุทธ์และพัฒนาศักยภาพองค์กร
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : kanokporn.t@step.cmu.ac.th

นางสาวฉัตรกุล พงษ์ธรรม

พนักงานสนับสนุนกลยุทธ์และพัฒนาศักยภาพองค์กร
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : chatgun@step.cmu.ac.th

นางสาวกนกรัตน์ คำวัน

พนักงานสนับสนุนกลยุทธ์และพัฒนาศักยภาพองค์กร
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : kanokrat@step.cmu.ac.th

นางสาวทัศนาภรณ์ กองศรี

พนักงานสนับสนุนกลยุทธ์และพัฒนาศักยภาพองค์กร
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : thasanaporn@step.cmu.ac.th

นางสาวสุชัญญา เววา

พนักงานสนับสนุนกลยุทธ์และพัฒนาศักยภาพองค์กร
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : suchanya@step.cmu.ac.th

นางสาวปวีณา วงศ์โสม

พนักงานสนับสนุนกลยุทธ์และพัฒนาศักยภาพองค์กร
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : paweena@step.cmu.ac.th

นางสาวจิดาภา จิตต์สุวรรณ

พนักงานสนับสนุนกลยุทธ์และพัฒนาศักยภาพองค์กร
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : jidapa@step.cmu.ac.th