ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาศักยภาพองค์กร
Strategy and Organizational Capacity Development Department

นางสาวปัณฑารีย์ อินยา

ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาศักยภาพองค์กร
อีเมล pantharee.iny@step.cmu.ac.th

นางสาวกนกพร โตวิจิตร

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาศักยภาพองค์กร
อีเมล kanokporn.t@step.cmu.ac.th

นางสาวกนกรัตน์ คำวัน

พนักงานสนับสนุนกลยุทธ์และพัฒนาศักยภาพองค์กร
อีเมล kanokrat@step.cmu.ac.th

นางสาวทัศนาภรณ์ สีทอง

พนักงานสนับสนุนกลยุทธ์และพัฒนาศักยภาพองค์กร
อีเมล thasanaporn@step.cmu.ac.th

นางสาวจิดาภา จิตต์สุวรรณ

พนักงานสนับสนุนกลยุทธ์และพัฒนาศักยภาพองค์กร
อีเมล jidapa@step.cmu.ac.th

นางสาวพรกนก นุตคำแหง

พนักงานสนับสนุนกลยุทธ์และพัฒนาศักยภาพองค์กร
อีเมล pornkanok@step.cmu.ac.th

นางสาวพรรณศิริ ยศเมา

พนักงานสนับสนุนกลยุทธ์และพัฒนาศักยภาพองค์กร
อีเมล phansiri@step.cmu.ac.th

นางสาวพิชชาพร วงค์บุญตัน

พนักงานสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพองค์กร
อีเมล pitchaporn@step.cmu.ac.th

นางสาวณัฐนันท์ สิริสิงหรัชช์

พนักงานสนับสนุนกลยุทธ์และพัฒนาศักยภาพองค์กร
อีเมล nuttanun@step.cmu.ac.th