ฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาศักยภาพองค์กร
Strategy and Organizational Capacity Development Department

นางสาวปัณฑารีย์ อินยา

หัวหน้าหน่วยฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาศักยภาพองค์กร
อีเมล pantharee.iny@step.cmu.ac.th

นางสาวปริณฑิกา เสนาค้าไม้

พนักงานสนับสนุนกลยุทธ์และพัฒนาศักยภาพองค์กร
อีเมล parinthika@step.cmu.ac.th

นางสาวกนกพร โตวิจิตร

พนักงานสนับสนุนกลยุทธ์และพัฒนาศักยภาพองค์กร
อีเมล kanokporn.t@step.cmu.ac.th

นางสาวกนกรัตน์ คำวัน

พนักงานสนับสนุนกลยุทธ์และพัฒนาศักยภาพองค์กร
อีเมล kanokrat@step.cmu.ac.th

นางสาวทัศนาภรณ์ สีทอง

พนักงานสนับสนุนกลยุทธ์และพัฒนาศักยภาพองค์กร
อีเมล thasanaporn@step.cmu.ac.th

นางสาวสุชัญญา เววา

พนักงานสนับสนุนกลยุทธ์และพัฒนาศักยภาพองค์กร
อีเมล suchanya@step.cmu.ac.th

นางสาวปวีณา วงศ์โสม

พนักงานสนับสนุนกลยุทธ์และพัฒนาศักยภาพองค์กร
อีเมล paweena@step.cmu.ac.th

นางสาวจิดาภา จิตต์สุวรรณ

พนักงานสนับสนุนกลยุทธ์และพัฒนาศักยภาพองค์กร
อีเมล jidapa@step.cmu.ac.th

นางสาวพรกนก นุตคำแหง

พนักงานสนับสนุนกลยุทธ์และพัฒนาศักยภาพองค์กร
อีเมล pornkanok@step.cmu.ac.th

นางสาวพรรณศิริ ยศเมา

พนักงานสนับสนุนกลยุทธ์และพัฒนาศักยภาพองค์กร
อีเมล phansiri@step.cmu.ac.th