ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเริ่มต้น
Innovative Startup Development Department

นางอนุสรา มะโนหาญ

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเริ่มต้น
อีเมล anutsara@step.cmu.ac.th

นายคมชาญ พุทธคำ

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเริ่มต้น
อีเมล khomcharn@step.cmu.ac.th

นางอรรัมภา บอนฟิลด์

หัวหน้าหน่วยฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเริ่มต้น
อีเมล ornrumpa@step.cmu.ac.th

นางสาวอัจจิมา ไล

หัวหน้าหน่วยฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเริ่มต้น
อีเมล udjima@step.cmu.ac.th

นางรัตนาภรณ์ บังคมเนตร

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเริ่มต้น
อีเมล rattanaporn.bun@step.cmu.ac.th

นายภูริวัต บุญนัก

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเริ่มต้น
อีเมล puriwat@step.cmu.ac.th

นางสาวจุติณัฏฐ์ โล่ห์เพชร

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเริ่มต้น
อีเมล sutthapanee@step.cmu.ac.th

นางสาวมาศจรัส เทศน์ดี

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเริ่มต้น
อีเมล masjarat@step.cmu.ac.th

นางสาวณิชานันท์ อินบุตร

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเริ่มต้น
อีเมล nichanan@step.cmu.ac.th

นางสาวพิชญ์สินี บุญญานุพงศ์

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเริ่มต้น
อีเมล pitsinee@step.cmu.ac.th

นางสาวศุภิญญาวดี ดวงเกต

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเริ่มต้น
อีเมล supinyawadee@step.cmu.ac.th

นางสาวพิชญา เกษม

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเริ่มต้น
อีเมล pichaya@step.cmu.ac.th

นายนนท์ชัย ธรรมวงศ์

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเริ่มต้น
อีเมล nonchai@step.cmu.ac.th

นางสาวภูษณิศา กังวานวงศา

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเริ่มต้น
อีเมล pusanisa@step.cmu.ac.th

นางสาวชัญญาภัค ยอดคำแปง

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเริ่มต้น
อีเมล chanyaphak@step.cmu.ac.th

นางสาวบุญญาดา มากรกิตติภัทร

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเริ่มต้น
อีเมล boonyada@step.cmu.ac.th