ฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเริ่มต้น
Innovative Startup Development Department

นางอนุสรา มะโนหาญ

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเริ่มต้น
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : anutsara@step.cmu.ac.th

นายคมชาญ พุทธคำ

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเริ่มต้น
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : khomcharn@step.cmu.ac.th

นางสาวชิดชนก คำก้อแก้ว

หัวหน้าหน่วยฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเริ่มต้น
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : chidchanok@step.cmu.ac.th

นางสาวอัจจิมา ไล

หัวหน้าหน่วยฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมเริ่มต้น
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : udjima@step.cmu.ac.th

นางรัตนาภรณ์ บังคมเนตร

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเริ่มต้น
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : rattanaporn.bun@step.cmu.ac.th

นายภูริวัต บุญนัก

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเริ่มต้น
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : puriwat@step.cmu.ac.th

นางสาวอรรัมภา ปัญญาสัน

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเริ่มต้น
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : ornrumpa@step.cmu.ac.th

นางสาวจุติณัฏฐ์ โล่ห์เพชร

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเริ่มต้น
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : sutthapanee@step.cmu.ac.th

นางสาวมาศจรัส เทศน์ดี

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเริ่มต้น
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : masjarat@step.cmu.ac.th

นางสาวณิชานันท์ อินบุตร

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเริ่มต้น
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : nichanan@step.cmu.ac.th

นางสาวพัชรา พระคุณอนันต์

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเริ่มต้น
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : pachara@step.cmu.ac.th

นางสาวพิชญ์สินี บุญญานุพงศ์

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเริ่มต้น
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : pitsinee@step.cmu.ac.th

นางสาวจิราพร เสมแก้ว

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเริ่มต้น
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : jiraphon@step.cmu.ac.th

นางสาวเมวิกา พลรอด

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเริ่มต้น
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : mewika@step.cmu.ac.th

นางสาวพัชนี ทองคำ

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเริ่มต้น
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : patchanee@step.cmu.ac.th

นางสาวรัชชา พันธ์พานิช

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเริ่มต้น
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : ratcha@step.cmu.ac.th