ฝ่ายบริการห้องปฏิบัติการและโรงงานต้นแบบเพื่ออุตสาหกรรม
Industrial Laboratory and Pilot Plant Service Department

นายวทัญญู แสนโภชน์

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริการห้องปฏิบัติการและโรงงานต้นแบบเพื่ออุตสาหกรรม
อีเมล watunyou@step.cmu.ac.th

นางจริยา แสนสมบัติ

หัวหน้าหน่วยฝ่ายบริการห้องปฏิบัติการและโรงงานต้นแบบเพื่ออุตสาหกรรม
อีเมล chariya@step.cmu.ac.th

นางสาวฤทัยรัตน์ แก้วดี

พนักงานบริหารจัดการโรงงานต้นแบบเทคโนโลยี
อีเมล ruethairat@step.cmu.ac.th

นางนิติภรณ์ ไตรยวงค์

หัวหน้าหน่วยฝ่ายบริการห้องปฏิบัติการและโรงงานต้นแบบเพื่ออุตสาหกรรม
อีเมล nitiporn@step.cmu.ac.th

นางสาวรัตติกาล อยู่สุภาพ

พนักงานวิเคราะห์ทดสอบสนับสนุนงานห้องปฏิบัติการ
อีเมล rattikan@step.cmu.ac.th

นายณัฐภูมิ เทพหินลัพ

ช่างเทคนิคสนับสนุนห้องปฎิบัติการและโรงงานต้นแบบ
อีเมล nutthapoom@step.cmu.ac.th

นายอิชช์กรณ์ โมกมล

พนักงานบริหารจัดการโรงงานต้นแบบเทคโนโลยี
อีเมล itchakorn@step.cmu.ac.th

นายมงคล อินถาใจยา

พนักงานบริหารจัดการโรงงานต้นแบบเทคโนโลยี
อีเมล mongkol@step.cmu.ac.th

นางสาวศรสวรรค์ จันทะเศษ

พนักงานบริหารจัดการห้องปฏิบัติการนวัตกรรม
อีเมล sonsawan@step.cmu.ac.th

นายโฆษิต ณ สมบูรณ์

ช่างเทคนิคสนับสนุนห้องปฎิบัติการและโรงงานต้นแบบ
อีเมล kosit@step.cmu.ac.th

นางสาวปัทมา บุญสุข

พนักงานบริหารจัดการโรงงานต้นแบบเทคโนโลยี
อีเมล pattama@step.cmu.ac.th

นางสาวจันทราภรณ์ ใจวงค์

พนักงานบริหารจัดการโรงงานต้นแบบเทคโนโลยี
อีเมล chantaraporn@step.cmu.ac.th

นายชานนทร์ สมิทธิกุล

ผู้จัดการโรงงานต้นแบบเทคโนโลยี
อีเมล chanont.s@step.cmu.ac.th