ฝ่ายบริการห้องปฏิบัติการและโรงงานต้นแบบเพื่ออุตสาหกรรม
Industrial Laboratory and Pilot Plant Service Department

นายวทัญญู แสนโภชน์

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริการห้องปฏิบัติการและโรงงานต้นแบบเพื่ออุตสาหกรรม
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : watunyou@step.cmu.ac.th

นางจริยา แสนสมบัติ

หัวหน้าหน่วยฝ่ายบริการห้องปฏิบัติการและโรงงานต้นแบบเพื่ออุตสาหกรรม
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : chariya@step.cmu.ac.th

นางนิติภรณ์ ไตรยวงค์

พนักงานสนับสนุนการให้บริการห้องปฎบัติการและโรงงานต้นแบบ
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : nitiporn@step.cmu.ac.th

นางสาวรัตติกาล อยู่สุภาพ

พนักงานวิเคราะห์ทดสอบสนับสนุนงานห้องปฏิบัติการ
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : rattikan@step.cmu.ac.th

นายณัฐภูมิ เทพหินลัพ

ช่างเทคนิคสนับสนุนห้องปฎิบัติการและโรงงานต้นแบบ
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : nutthapoom@step.cmu.ac.th

นายอิชช์กรณ์ โมกมล

พนักงานบริหารจัดการโรงงานต้นแบบเทคโนโลยี
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : itchakorn@step.cmu.ac.th

นายมงคล อินถาใจยา

พนักงานบริหารจัดการโรงงานต้นแบบเทคโนโลยี
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : mongkol@step.cmu.ac.th

นางสาวศรสวรรค์ จันทะเศษ

พนักงานบริหารจัดการห้องปฏิบัติการนวัตกรรม
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : sonsawan@step.cmu.ac.th

นายโฆษิต ณ สมบูรณ์

ช่างเทคนิคสนับสนุนห้องปฎิบัติการและโรงงานต้นแบบ
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : kosit@step.cmu.ac.th