ฝ่ายจัดการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
Infrastructure and Facility Management Department

นายพิชาติ อินทราวุธ

ผู้จัดการฝ่ายจัดการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
อีเมล : pichart@step.cmu.ac.th

นางปานฉัตร มณีรัตน์

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
อีเมล : panchat@step.cmu.ac.th

นายอมรฤทธิ์ อินต๊ะ

หัวหน้าหน่วยฝ่ายจัดการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
อีเมล : amonlit@step.cmu.ac.th

นายกัมปนาท เปี้ยตั๋น

หัวหน้าหน่วยฝ่ายจัดการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
อีเมล : kampanat@step.cmu.ac.th

นางสาวนิภาพร ถาชื่น

พนักงานสนับสนุนงานโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
อีเมล : nipaporn@step.cmu.ac.th

นางสาวชไมพร มาลากุนต๊ะ

พนักงานต้อนรับและประสานงานผู้ใช้บริการอาคาร
อีเมล : chamaiporn@step.cmu.ac.th

นางสาวปัทมาวดี พุทธิมา

พนักงานต้อนรับและประสานงานผู้ใช้บริการอาคาร
อีเมล : pattamawadee@step.cmu.ac.th

นายชานนท์ สุพรรณ์

ช่างเทคนิคสนับสนุนงานซ่อมบำรุง
อีเมล : chanon@step.cmu.ac.th

นายปฏิพล อินสม

ช่างเทคนิคสนับสนุนงานซ่อมบำรุง
อีเมล : patipol@step.cmu.ac.th

นายเกริกเกียรติ พวงแก้ว

วิศวกร
อีเมล : kerkkieat@step.cmu.ac.th

นายไพโรจน์ คอนเอม

วิศวกร
อีเมล : pairote@step.cmu.ac.th

นายพิริยะ ตามสัตย์

ช่างเทคนิคสนับสนุนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีเมล : piriya@step.cmu.ac.th

นายภัทรวัต ประสานสุข

วิศวกรสารสนเทศและการสื่อสาร
อีเมล : pattarawat@step.cmu.ac.th

นางธนวรรณ ชุ่มวงค์

พนักงานบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
อีเมล : tanawan@step.cmu.ac.th

นายวรินทร รินจ้อย

ช่างเทคนิคสนับสนุนงานซ่อมบำรุง
อีเมล : warinthon@step.cmu.ac.th