ฝ่ายพัฒนาศักยภาพบุคลากร
Human Resources Capacity Development Department

นายยิ่งยศ ปลาทอง

หัวหน้าหน่วยฝ่ายพัฒนาศักยภาพบุคลากร
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : yingyot@step.cmu.ac.th

นางสาวศศิภัสร์ เที่ยงมิตร

พนักงานสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : sasipas@step.cmu.ac.th

นางสาววิมลรัตน์ พิลาดิษฐ

พนักงานสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : wimonrat@step.cmu.ac.th

นางสาวอุดมพร เปี่ยมอยู่

พนักงานสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : udomporn@step.cmu.ac.th