ฝ่ายพัฒนาศักยภาพบุคลากร
Human Resources Capacity Development Department

นายยิ่งยศ ปลาทอง

พนักงานสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
อีเมล yingyot@step.cmu.ac.th

นางสาวศศิภัสร์ เที่ยงมิตร

พนักงานสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
อีเมล sasipas@step.cmu.ac.th

นายชัยวัฒน์ สุขพรรณพิมพ์

พนักงานสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
อีเมล chaiwat@step.cmu.ac.th

นางสาววิมลรัตน์ พิลาดิษฐ

พนักงานสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
อีเมล wimonrat@step.cmu.ac.th

นางสาวอุดมพร เปี่ยมอยู่

พนักงานสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
อีเมล udomporn@step.cmu.ac.th