ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
General Administrative Department

นางสาวธีราภัทร จรดล

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : theerapat@step.cmu.ac.th

นางสาวบริญญา เหลี่ยวไชยพันธุ์

หัวหน้าหน่วยฝ่ายบริหารงานทั่วไป
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : borinya@step.cmu.ac.th

นางสาวศิวะพร มหาวรรณ

พนักงานสนับสนุนด้านกฎหมาย
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : siwaporn@step.cmu.ac.th

นางสาวจาฏุพัจน์ บุญมี

พนักงานพัสดุ
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : jatupat@step.cmu.ac.th

นางสาวไพริน บุญเป็ง

พนักงานบัญชี
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : phairin@step.cmu.ac.th

นางสาวอรวรรณ จันทร์ศรี

พนักงานพัสดุ
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : orawan@step.cmu.ac.th

นายธันยพงศ์ จันทร์น้อย

พนักงานสนับสนุนทั่วไป
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : thanyaphong@step.cmu.ac.th

นางสาวปิยะพร จี๋แก้ว

พนักงานบัญชี
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : piyaporn@step.cmu.ac.th

นางสาวมยุรี วงศ์สุวรรณ

พนักงานบริหารงานทั่วไป
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : mayuree@step.cmu.ac.th

นางสาวมาศฤดี ปันดงเขียว

พนักงานการเงิน
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : mardrudee@step.cmu.ac.th

นางสาวขวัญชนก พงษ์เจริญ

พนักงานพัสดุ
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : kwanchanok@step.cmu.ac.th

นางสาวธัญยภรณ์ ธรรมเทศน์

เลขานุการผู้บริหาร
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : thunyaporn@step.cmu.ac.th

นางสาวกรวลี สุจริต

พนักงานการเงิน
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : kornwalee@step.cmu.ac.th

นางสาวชนันท์พิชา ภาดี

พนักงานพัสดุ
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : chananpicha@step.cmu.ac.th

นางสาวริณภา สมเป็ง

พนักงานการเงิน
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : rinnapa@step.cmu.ac.th

นางสาวอนัญญา เตียนศรี

พนักงานการเงิน
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : anunya@step.cmu.ac.th

นางสาวนงนภา ราชกิจ

พนักงานการเงิน
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : nongnapa@step.cmu.ac.th

นางสาวประภัสสร ชัยชนะ

พนักงานบัญชี
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : praphatson@step.cmu.ac.th

นางสาวรัตติกาล พูลฉนวน

พนักงานพัสดุ
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : rattikan.poo@step.cmu.ac.th

นางสาวสิรินันท์ จันทร์เป็ง

พนักงานบริหารงานทั่วไป
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : sirinun@step.cmu.ac.th