คณะผู้บริหาร
Executive

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ

ผู้อำนวยการ
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : tanyanuparb@step.cmu.ac.th

รองศาสตราจารย์
ดร.ปิติวัฒน์ วัฒนชัย

รองผู้อำนวยการ
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : pitiwat@step.cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.เกษมศักดิ์ อุทัยชนะ

รองผู้อำนวยการ
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : kasemsak@step.cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ชนม์เจริญ แสวงรัตน์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : choncharoen@step.cmu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สุริยะ ทองมุณี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : suriyah@step.cmu.ac.th

นางสาวเมลิน เชื้อมโนชาญ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : melin@step.cmu.ac.th

คุณมาร์ติน เฟ็นสกี้-สตาล์ลิ่ง

ที่ปรึกษาอาวุโส
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : martin@step.cmu.ac.th

นายชาญชัย อภิรมย์ชัยกุล

ผู้จัดการทั่วไป
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : chanchai@step.cmu.ac.th