ฝ่ายสร้างสรรค์และการสื่อสาร
Creative and Communication Department

นางสาวจิราวรรณ วงศ์ดอกไม้

ผู้จัดการฝ่ายสร้างสรรค์และการสื่อสาร
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : jirawan@step.cmu.ac.th

นายอัจชนะพงษ์ อัจชนะวราทา

หัวหน้าหน่วยฝ่ายสร้างสรรค์และการสื่อสาร
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : adchanapong@step.cmu.ac.th

นายอิศรา แก้วเรือง

พนักงานออกแบบสร้างสรรค์
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : Itsara@step.cmu.ac.th

นางสาวพัชร์สิตา เจริญสุรภิรมย์

พนักงานสร้างสรรค์และสื่อสารองค์กร
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : patsita@step.cmu.ac.th

นางสาววาสิตา กอบธัญกิจ

พนักงานออกแบบสร้างสรรค์
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : wasita@step.cmu.ac.th

นางสาววัชรีพร เรืองฤทธิ์

พนักงานสร้างสรรค์และสื่อสารองค์กร
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : watchareeporn@step.cmu.ac.th

นางสาวสุธาพร ปัญญาไชย

พนักงานสร้างสรรค์และสื่อสารองค์กร
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : sutaporn@step.cmu.ac.th

นายศิวานิช กมลโรจน์

พนักงานออกแบบสร้างสรรค์
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : siwanis@step.cmu.ac.th

นางสาวศวรรยา เลิศรัตน์

พนักงานบริหารจัดการโครงการเชียงใหม่สร้างสรรค์
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : sawanya@step.cmu.ac.th