ฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
Innovative Business Development Department

นางสาวรุ่งทิวา ภิรมย์

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : rungtiwa@step.cmu.ac.th

นางสาวขวัญฤทัย นิเวศน์วรการ

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : khuanruethai@step.cmu.ac.th

นางสาววรัญญา สนเผือก

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : waranya@step.cmu.ac.th

นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์แรง

หัวหน้าหน่วยฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : saovalak@step.cmu.ac.th

นางสาววิลาสินี สินันตา

หัวหน้าหน่วยฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : wilasinee@step.cmu.ac.th

นางสาวสิริรัตน์ สัจจสมบูรณ์

หัวหน้าหน่วยฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : sirirat@step.cmu.ac.th

นายกันตภาส กังสุวรรณ

หัวหน้าหน่วยฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : kuntapas@step.cmu.ac.th

นายวิทูร อะโน

ช่างเทคนิคประจำโครงการความร่วมมือไทย-เกาหลี
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : vithun@step.cmu.ac.th

นายธีระพงศ์ จิตร์ทะวงศ์

ช่างเทคนิคประจำโครงการความร่วมมือไทย-เกาหลี
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : teerapong@step.cmu.ac.th

นางสาวศุภิสรา โยธาดี

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : supisara@step.cmu.ac.th

นางสาวรัตนพร บินติอินทร์

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : rattanaporn@step.cmu.ac.th

นางสาวนงเยาว์ ขัดต๊ะ

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : nongyao@step.cmu.ac.th

นางสาวณัฐพร สาครวาสี

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : nuttaporn@step.cmu.ac.th

นางสาววิลาสินี บุญเย็น

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : wilasinee.boo@step.cmu.ac.th

นายวันโชค มณีเดช

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : wanchoke@step.cmu.ac.th

นางสาวกนกภรณ์ ฟักบาง

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : kanokporn@step.cmu.ac.th

นางสาวณัฐฐา ทรงศุภชัยกุล

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : nuttha@step.cmu.ac.th

นางสาวปานลดา วุฒิรัตน์

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : parnlada@step.cmu.ac.th

นางสาวธนภรณ์ ชุณหะนันทน์

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : thanaporn@step.cmu.ac.th

นางสาวฤทัยรัตน์ แก้วดี

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : ruethairat@step.cmu.ac.th

นางสาวเกศรินทร์ ซาวแดง

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : kedsarin@step.cmu.ac.th

นางสาวจตุภรณ์ ทองคำอวน

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : jatuporn@step.cmu.ac.th

นางสาวจุฬารัตน์ นำคิด

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : jurarat@step.cmu.ac.th

นางสาววสุภา สุวีรานนท์

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : vasupa@step.cmu.ac.th

นางสาวกมลรัตน์ ปันต๊ะ

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : kamonrat@step.cmu.ac.th

นางสาวนิสรีน แสวงศิริผล

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : nisreen@step.cmu.ac.th

นางสาววิชชุดา อิ่นคำปัน

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : witchuda.ink@step.cmu.ac.th

นางสาวคณิตฐา สมปัญญา

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : kanitha@step.cmu.ac.th

นางสาวณัฐพร มีงาม

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : nuttapohn@step.cmu.ac.th

นางสาววิชชุดา ปฏิกา

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : witchuda@step.cmu.ac.th

นางสาวธันยพร เต็งชัยศรี

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : thanyaporn@step.cmu.ac.th

นางสาวชรินทร์ทร สุวรรณวงค์

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : charintorn@step.cmu.ac.th

นางสาวสิวาวัลย์ จารุโรจน์สกุลชัย

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : siwawan@step.cmu.ac.th

นางสาวพรนับพัน หน่อสุวรรณ

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : pornnubpun@step.cmu.ac.th

นางสาวพัชรีพร เทพนำชัย

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : patchareeporn@step.cmu.ac.th

นายหาญณรงค์ ยาวิลาศ

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : hannarong@step.cmu.ac.th

นายทิชากร ดวงจันทร์

ช่างเทคนิคประจำห้องปฏิบัติการไอออนบีม
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : thichakorn@step.cmu.ac.th

นายธีรพงศ์ โยทะสอน

พนักงานบริหารงานทรัพย์สินทางปัญญา
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เบอร์โทร : 0 5394 8678
อีเมล : teerapong.yo@step.cmu.ac.th