ฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
Innovative Business Development Department

นางสาวรุ่งทิวา ภิรมย์

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อีเมล rungtiwa@step.cmu.ac.th

นางสาวขวัญฤทัย นิเวศน์วรการ

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อีเมล khuanruethai@step.cmu.ac.th

นางสาววรัญญา สนเผือก

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อีเมล waranya@step.cmu.ac.th

นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์แรง

หัวหน้าหน่วยฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อีเมล saovalak@step.cmu.ac.th

นางสาววิลาสินี สินันตา

หัวหน้าหน่วยฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อีเมล wilasinee@step.cmu.ac.th

นางสาวสิริรัตน์ สัจจสมบูรณ์

หัวหน้าหน่วยฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อีเมล sirirat@step.cmu.ac.th

นายกันตภาส กังสุวรรณ

หัวหน้าหน่วยฝ่ายพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อีเมล kuntapas@step.cmu.ac.th

นายวิทูร อะโน

ช่างเทคนิคประจำโครงการความร่วมมือไทย-เกาหลี
อีเมล vithun@step.cmu.ac.th

นายธีระพงศ์ จิตร์ทะวงศ์

ช่างเทคนิคประจำโครงการความร่วมมือไทย-เกาหลี
อีเมล teerapong@step.cmu.ac.th

นางสาวศุภิสรา โยธาดี

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อีเมล supisara@step.cmu.ac.th

นางสาวรัตนพร บินติอินทร์

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อีเมล rattanaporn@step.cmu.ac.th

นางสาวนงเยาว์ ขัดต๊ะ

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อีเมล nongyao@step.cmu.ac.th

นางสาวณัฐพร สาครวาสี

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อีเมล nuttaporn@step.cmu.ac.th

นางสาววิลาสินี บุญเย็น

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อีเมล wilasinee.boo@step.cmu.ac.th

นายวันโชค มณีเดช

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อีเมล wanchoke@step.cmu.ac.th

นางสาวกนกภรณ์ ฟักบาง

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อีเมล kanokporn@step.cmu.ac.th

นางสาวณัฐฐา ทรงศุภชัยกุล

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อีเมล nuttha@step.cmu.ac.th

นางสาวปานลดา วุฒิรัตน์

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อีเมล parnlada@step.cmu.ac.th

นางสาวธนภรณ์ ชุณหะนันทน์

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อีเมล thanaporn@step.cmu.ac.th

นางสาวฤทัยรัตน์ แก้วดี

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อีเมล ruethairat@step.cmu.ac.th

นางสาวเกศรินทร์ ซาวแดง

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อีเมล kedsarin@step.cmu.ac.th

นางสาวจตุภรณ์ ทองคำอวน

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อีเมล jatuporn@step.cmu.ac.th

นางสาวจุฬารัตน์ นำคิด

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อีเมล jurarat@step.cmu.ac.th

นางสาววสุภา สุวีรานนท์

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อีเมล vasupa@step.cmu.ac.th

นางสาวกมลรัตน์ ปันต๊ะ

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อีเมล kamonrat@step.cmu.ac.th

นางสาวนิสรีน แสวงศิริผล

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อีเมล nisreen@step.cmu.ac.th

นางสาววิชชุดา อิ่นคำปัน

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อีเมล witchuda.ink@step.cmu.ac.th

นางสาวคณิตฐา สมปัญญา

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อีเมล kanitha@step.cmu.ac.th

นางสาวณัฐพร มีงาม

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อีเมล nuttapohn@step.cmu.ac.th

นางสาววิชชุดา ปฏิกา

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อีเมล witchuda@step.cmu.ac.th

นางสาวธันยพร เต็งชัยศรี

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อีเมล thanyaporn@step.cmu.ac.th

นางสาวชรินทร์ทร สุวรรณวงค์

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อีเมล charintorn@step.cmu.ac.th

นางสาวสิวาวัลย์ จารุโรจน์สกุลชัย

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อีเมล siwawan@step.cmu.ac.th

นางสาวพรนับพัน หน่อสุวรรณ

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อีเมล pornnubpun@step.cmu.ac.th

นางสาวพัชรีพร เทพนำชัย

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อีเมล patchareeporn@step.cmu.ac.th

นายหาญณรงค์ ยาวิลาศ

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อีเมล hannarong@step.cmu.ac.th

นางสาวศิรินภา แก้วใจ๋

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อีเมล sirinapa@step.cmu.ac.th

นางสาวอโณทัย กันธิแก้ว

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อีเมล anotai@step.cmu.ac.th

นางสาวลักษณ์สุดา สุวรรณมาลิก

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อีเมล lucksuda@step.cmu.ac.th

นางสาวกนกพร วงค์อ่อน

พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
อีเมล kanokporn.wg@step.cmu.ac.th

นายทิชากร ดวงจันทร์

ช่างเทคนิคประจำห้องปฏิบัติการไอออนบีม
อีเมล thichakorn@step.cmu.ac.th

นายธีรพงศ์ โยทะสอน

พนักงานบริหารงานทรัพย์สินทางปัญญา
อีเมล teerapong.yo@step.cmu.ac.th

นางสาวชญานิษฐ์ คงแดง

พนักงานบริหารงานทรัพย์สินทางปัญญา
อีเมล chayanit@step.cmu.ac.th