NSP Innovation Awards 2017


10 กุมภาพันธ์ 2560

เปิดรับสมัครผู้ประกอบการที่เคยเข้ารับบริการจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ร่วมเข้าประกวดรางวัล NSP Innovation Awards 2017 รางวัลที่จัดขึ้นสำหรับผู้ประกอบการที่เข้ารับบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือในการนำเสนอผลงานเพื่อแสดงถึงศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาเป็นหัวใจหลักในการดำเนินกิจการ รวมไปทั้งการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมอย่างมีศักยภาพสูงสุด โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้1. นักธุรกิจนวัตกรรม2. นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ - ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม / กระบวนการนวัตกรรมตั้งแต่วันนี้ - 24 มีนาคม 2560ดาวน์โหลด >>> ใบสมัครสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณเสาวลักษณ์ จันทร์แรง หมายเลขโทรศัพท์ 08-3577-4724 อีเมล์ saovalak@step.cmu.ac.th


Back to top
แจ้งความต้องการของคุณ
close