ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


30 มีนาคม 2559

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Infrastructure DataBank: STDB)อีกหนึ่งโครงการฐานข้อมูลที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้าถึงและใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐอย่างคุ้มค่าโดยไม่ต้องลงทุน รวมทั้งสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากำลังคนในการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณในการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อทดแทน / เพิ่มเติมให้เหมาะสมตามความต้องการและความจำเป็นของภาคเอกชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสนใจติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (NSP) อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (อาคาร 40 ปี) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-942088 ต่อ 308 โทรสาร 053-942888-91 ต่อ 413 E-mail: stdb@step.cmu.ac.th หรือ Website: www.stdb.most.go.th http://www.stdb.most.go.th/


Back to top
แจ้งความต้องการของคุณ
close