แจ้งผลประชาพิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงงานและจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน พร้อมติดตั้ง ภายใต้โครงการโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร
2018-05-23

ขอแจ้งผลประชาพิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงงานและจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน พร้อมติดตั้ง ภายใต้โครงการโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร กรณีข้อซักถาม บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด ตามที่ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นำร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาฯ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร ในระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2561 นั้น ในการนี้ อุทยานฯ ขอแจ้งผลการประชาพิจารณ์ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงงานและจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน พร้อมติดตั้ง ภายใต้โครงการโรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร กรณีข้อซักถาม บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จำกัด ดังเอกสารแนบดาวน์โหลดไฟล์แนบ Download