STeP

Science and Technology Park Chiang Mai University


STeP เป็นศูนย์บริการที่มีความพร้อมด้านทรัพยากรในการส่งเสริมสนับสนุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาความร่วมมือในด้านของการวิจัยร่วมการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการสร้างนวัตกรรม ตลอดจนสร้างโอกาสทางธุรกิจร่วมกันในรูปแบบต่างๆ

NSP Innovation Fair 2017


พบกับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารและเครื่องสำอาง กว่า 100 รายการ พร้อมทั้ง Startup Zone และ Pitching Challenge

การฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรวิจัย เพื่อรองรับการดำเนินโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2560


วิจัยและพัฒนาร่วมกับภาคเอกชนไม่ยากอย่างที่คิด

The Brick

Startup Space


พื้นที่สร้างสรรค์ Startup สู่การประกอบธุรกิจ

เปิดรับสมัครเอกชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการวิจัยร่วมกับเอกชน

โครงการวิจัยร่วมกับเอกชน (Collaborative Research Platform)


เป็นโครงการที่ช่วยกระตุ้นให้ภาคเอกชนทำวิจัยพัฒนา ในลักษณะของการร่วมวิจัยกับมหาวิทยาลัยในเครือข่ายของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) โดยอาศัยกลไกการสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัยพัฒนาบางส่วนผ่านอุทยานฯ และภาคเอกชนร่วมดำเนินงานพร้อมด้วยการลงทุนงบประมาณวิจัยบางส่วน

Talent Mobility


โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม
(Talent Mobility)

Science and Technology Infrastructure DataBank (STDB)


Science and Technology Infrastructure DataBank

Innovation Diffusion

โครงการขยายผลนวัตกรรมการให้ความร้อนด้วยคลื่นความถี่วิทยุในการกำจัดมอดสำหรับโรงสีชุมชน


สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจ ที่สนใจต้องการกำจัดแมลงและไข่แมลงในข้าวโดยปราศจากการใช้สารเคมี
สามารถขอรับการสนับสนุนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

Science and Technology Park Chiang Mai University

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP)
Send your requirement
close

STeP News

Portfolios

ต้นแบบระบบปั๊มความร้อนผสานอุณหภูมิสูง (80 องศาเซลเซียส) สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

ปั๊มความร้อนผสานที่สามารถทำอุณหภูมิให้น้ำได้ถึง 80 องศาเซลเซียสโดยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ 300 %

Read more

ผลิตภัณฑ์ลูกเดือยผสมข้าวก่ำอบแห้ง

ขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ หนึ่งในผลงานวิจัยภายใต้โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

Read more
Technology News

KERV

แหวนนวัตกรรมที่จะช่วยให้การชำระเงินกลายเป็นเรื่องง่าย

Read more

กระทรวงพาณิชย์ระบุเศรษฐกิจประเทศไทยในปีที่ผ่านมา

Read more

Plasma Skin Regeneration (PSR)

Read more

Cultured Beef

Read more
Send your requirement
close