ดาวน์โหลด


ทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program) ตามโครงการความร่วมมืทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) ประจำปี 2557 (FY 2014)

PDFดาวน์โหลด (3.6MB)

ตัวอย่าง-การกรอกแบบสอบถามโครงการ ทรัพย์สินทางปัญญาราคาเดียว

PDFดาวน์โหลด (0.28MB)

แบบสอบถามโครงการทรัพย์สินทาง ปัญญาราคาเดียว

DOCดาวน์โหลด (0.1MB)

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ r2m

DOCดาวน์โหลด (0.34MB)

บทสรุปผู้บริหาร

PDFดาวน์โหลด (0.34MB)

ใบสมัครงาน

DOCดาวน์โหลด (0.08MB)

เกณฑ์การรับสมัครและรายละเอียดโครงการ IRTC

PDFดาวน์โหลด (0.06MB)

ใบขอรับสมัครเข้าร่วมโครงการ IRTC

DOCดาวน์โหลด (0.04MB)

แบบฟอร์มรายงานผลการสำรวจความต้องการ IRTC

DOCดาวน์โหลด (0.05MB)

แบบข้อเสนอโครงการ IRTC

DOCดาวน์โหลด (0.05MB)
Back to top
แจ้งความต้องการของคุณ
close