CMU STeP

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


STePเป็นศูนย์บริการที่มีความพร้อมด้านทรัพยากรในการส่งเสริมสนับสนุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาความร่วมมือในด้านของการวิจัยร่วมการ ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการสร้างนวัตกรรมและโอกาสทางธุรกิจร่วมกันในรูปแบบต่างๆ

STI Thailand Award


รางวัล STI Thailand Award เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรหรือบุคคลที่มีผลงานดี เด่นเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ตลอดจนเสริมสร้างและผลักดันให้ภาคประชาชนภาคอุตสาหกรรมการผลิตธุรกิจการค้าและบริการได้ตะหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมจนก่อให้เกิดการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรม

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Science and Technology Park Chiang Mai University (STeP)
แจ้งความต้องการของคุณ
close

ข่าวสาร STEP

ผลงานเด่น

ผลิตภัณฑ์ลูกเดือยผสมข้าวก่ำอบแห้ง

ขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ หนึ่งในผลงานวิจัยภายใต้โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

อ่านต่อ

ต้นแบบระบบปั๊มความร้อนผสานอุณหภูมิสูง (80 องศาเซลเซียส) สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

ปั๊มความร้อนผสานที่สามารถทำอุณหภูมิให้น้ำได้ถึง 80 องศาเซลเซียสโดยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ 300 %

อ่านต่อ

ต้นแบบระบบปั๊มความร้อนผสานอุณหภูมิสูง (80 องศาเซลเซียส) สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

ปั๊มความร้อนผสานที่สามารถทำอุณหภูมิให้น้ำได้ถึง 80 องศาเซลเซียสโดยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ 300 %

อ่านต่อ
ข่าวเทคโนโลยี

งานTEDxChiangMai ณ โรงแรมเลอเมอริเดียนเชียงใหม่ชั้น 4

ขอเชิญร่วมสนุกกับกิจกรรมให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่บูธนิทรรศการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ Northern Science Park: NSP

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

คุณสุวิภาวรรณสาธพผู้ช่วยผู้อำนวยการสวทช.และรองผู้อำนวยการ CMU STeP เพื่อประชาสัมพันธ์บริการต่างๆของสวทช.ในช่วงเช้าวันที่ 26 กันยายน 2557

แจ้งความต้องการของคุณ
close