ผลงาน

ต้นแบบระบบปั๊มความร้อนผสานอุณหภูมิสูง (80 องศาเซลเซียส) สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

April 11, 2013 ผลงาน Comments Off

เป้าหมายของโครงการ ต้นแบบระบบปั๊มความร้อนผสานอุณหภูมิสูงกำลังการผลิต 60kW thermal per hour ในเดือนที่ 8 ของโครงการ ผลการทดสอบและการใช้งานจริงของต้นแบบปั๊มความร้อนเพื่อทดแทนการใช้พลังงานเชื้อเพลิงลดต้นทุนการผลิตน้ำร้อนในสายการผลิตในเดือนที่ 10 ของโครงการ แนวทางการพัฒนาโครงการ พัฒนาต้นแบบระบบปั๊มความร้อนผสานอุณหภูมิสูงโดยการต่อยอดงานวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาการวถ่ายเทความร้อนของปั๊มความร้อนอุณหภูมิต่ำ ด้วยการติดตั้งระบบการอัดไอน้ำ ซึ่งจะสามารถผลิตปั๊มความร้อนผสานที่สามารถทำอุณหภูมิให้น้ำได้ถึง 80 องศาเซลเซียสโดยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ 300 % การให้บริการทางวิชาการและเทคโนโลยี ตอบโจทย์ที่ได้รับจากภาคอุตสาหกรรมและผู้เชี่ยวชาญในรูปแบบของการพัฒนาต้นแบบจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของต้นแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานเชิงพาณิชย์รวมบริการด้านการพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งสนับสนุนเงินทุนของรัฐเพื่อเป็นแนวทางในการขยายผลในภาคอุตสาหกรรมต่อไป สถานที่ติดต่อ บริษัททีซัสเอ็กเซลเล้นท์เอ็นจิเนียริ่งจำกัด 53/56 โครงการเดอะฮิลล์เพลส ถ. วงแหวน ต. ช้างเผือก อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์: 053-860632 มือถือ: 089-6317093

เอ็มส์ฟู้ดส์ : ตุ้อบไก่อบฟาง

April 11, 2013 ผลงาน Comments Off

เป้าหมายของโครงการ เพื่อสร้างรถจำหน่ายไก่อบฟางพร้อมตู้อบไก่อบฟางที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าการอบโดยใช้ฟางจริงสำหรับการต่อยอดในการทำธุรกิจแฟรนไชส์เพื่อพัฒนาและสนับสนุนให้อาหารพื้นบ้านที่มีจำหน่ายแต่ในท้องถิ่นสามารถทำการตลาดเชิงพาณิชย์ได้ แนวทางการพัฒนาโครงการ ต้องการพัฒนาเทคโนโลยีตู้อบไก่อบฟางเพื่อความสะดวกและช่วยลดปริมาณการเกิดเขม่าควันและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาฟางโดยใช้หลักการการแผ่รังสีความร้อนจากฮีตเตอร์ (heater) ที่อุณหภูมิสูงประมาณ400-600องศาเซลเซียสเพื่อลดระยะเวลาในการอบไก่ส่งผลให้ผู้จำหน่ายไม่จำเป็นต้องอบไก่เพื่อสต๊อคไว้ขายช่วยลดความเสี่ยงจากสินค้าเหลือในแต่ละวันได้ การให้บริการทางวิชาการและเทคโนโลยี ตอบโจทย์ที่ได้รับจากภาคอุตสาหกรรมในรูปแบบของการให้ทำปรึกษาด้านเทคโนโลยีการทดสอบและการพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งสนับสนุนเงินทุนของรัฐเพื่อเป็นแนวทางในการขยายผลในเชิงพาณิชย์ต่อไป สถานที่ติดต่อ บริษัทเอ็มส์ฟู้ดส์จำกัด 69/37หมู่2ต.คลองพระอุดมอ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี12140โทรศัพท์: 087-0753777 มือถือ086-3064004 E-mail: ms.foods.co.ltd@gmail.com E-mail: ms.foods.co.ltd@gmail.com

การพัฒนาสายการผลิตสบู่ออร์แกนนิคโดยใช้นวัตกรรมเครื่องตัดใบมีดกลม

April 11, 2013 ผลงาน Comments Off

เป้าหมายของโครงการ เพื่อพัฒนาระบบสายการผลิตของบริษัทเชียงใหม่ออร์แกนิคแอนด์สปา จำกัด ให้ได้ประสิทธิภาพ ทั้งการเพิ่มกำลังการผลิต การลดของเสียจากกระบวนการ และการลดต้นทุนการผลิต โดยนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการตัดสบู่ แนวทางการดำเนินโครงการ นวัตกรรมในการพัฒนาระบบสายการผลิตของบริษัทเชียงใหม่ออร์แกนนิคแอนด์สปา จำกัด ในกระบวนการตัดสบู่ โดยใช้เครื่องตัดสบู่แบบใบมีดที่ควบคุมการตัดด้วยระบบซีเอ็นซี โดยทำงานสองทิศทางเพื่อลดขั้นตอนในการตัดสบู่ จากเดิมตัดทีละแนว (ยาวและขวาง) ที่ให้ผิวหน้าการตัดที่เรียบ ลดขั้นตอนการเกลาผิวหน้าด้านข้างของสบู่ การให้บริการทางวิชาการและเทคโนโลยี ตอบโจทย์ที่ได้รับจากภาคอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบการ ในรูปแบบของการให้ทำปรึกษาด้านเทคโนโลยี การสร้างต้นแบบเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต รวมทั้งการพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งสนับสนุนเงินทุนของรัฐ เพื่อเป็นแนวทางในการขยายผลในเชิงพาณิชย์ต่อไป สถานที่ติดต่อ บริษัท เชียงใหม่ออร์แกนนิคแอนด์สปา จำกัด 179 หมู่ 9 ต.หนองแก้ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทรศัพท์ : 084-1590426 E-mail: scorpions1548@hotmail.com

ที่อยู่ : อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU STeP)
ชั้น 2 อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942088-91 ต่อ 208, 081-9696919
โทรสาร : 053-942088-91 ต่อ 413
E-mail : info@step.cmu.ac.th
facebook : http://facebook.com/cmustep