STeP

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


STeP เป็นศูนย์บริการที่มีความพร้อมด้านทรัพยากรในการส่งเสริมสนับสนุนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาความร่วมมือในด้านของการวิจัยร่วมการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการสร้างนวัตกรรม ตลอดจนสร้างโอกาสทางธุรกิจร่วมกันในรูปแบบต่างๆ

เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการ

Northern Innovative Startup Thailand (NIST)


Northern Innovative Startup Thailand (NIST)
“การสร้างผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมรุ่นใหม่ของภาคเหนือ”
สู่การสร้างโอกาสทางธุรกิจโอกาสทางธุรกิจที่ยั่งยืน
ทั้งในระดับประเทศและสากล

เปิดรับสมัคร เพื่อร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

การพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (IRTC)


ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ให้เกิดนวัตกรรม ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการ เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้า เพิ่มมูลค่าให้ได้ประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานสากล โดยเชื่อมโยงความร่วมมือของผู้เชี่ยงชาญ เฉพาะด้านและผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาีดความสามารถหน่วยงานของตนเอง

รับสมัครผู้ประกอบการเข้าโครงการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี
โทร. 053-942088-91 ต่อ 309, 310
e-mail: TB-INC@step.cmu.ac.th

รางวัลการออกแบบของเชียงใหม่ 2559

Chiang Mai Design Awards 2016


ขอเชิญนักออกแบบ บริษัท และบุคคลทั่วไป ร่วมส่งผลงานการออกแบบเพื่อเสนอและพิจารณารางวัลการออกแบบของเชียงใหม่ 2559 (Chiang Mai Design Awards 2016: CDA)
ผลงานที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนทางการตลาดและคำแนะนำเพื่อพัฒนาต่อยอดผลงานสู่สากล รวมทั้งการแสดงผลงานใน Chiang Mai Design Week 2016 พร้อมสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย
กำหนดการส่งผลงานภายในวันที่ 30 กรกฏาคม 2559 นี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน

เส้นทางสู่นวัตวณิชย์(Research to market: R2M 2015) ระดับมหาวิทยาลัย


กิจกรรมประกวดแข่งขันการวางแผนธุรกิจผลิตภัณฑ์นวัตกรรมโดยการอบรมให้ความรู้ในการทำแผนธุรกิจแก่นักศึกษาและผู้สนใจ เพื่อเข้าร่วมการประกวดและคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมในระดับมหาวิทยาลัย โดยทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะได้สิทธิในการเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับประเทศต่อไป ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท

เปิดรับสมัครเอกชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการวิจัยร่วมกับเอกชน

โครงการวิจัยร่วมกับเอกชน (Collaborative Research Platform)


เป็นโครงการที่ช่วยกระตุ้นให้ภาคเอกชนทำวิจัยพัฒนา ในลักษณะของการร่วมวิจัยกับมหาวิทยาลัยในเครือข่ายของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) โดยอาศัยกลไกการสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจัยพัฒนาบางส่วนผ่านอุทยานฯ และภาคเอกชนร่วมดำเนินงานพร้อมด้วยการลงทุนงบประมาณวิจัยบางส่วน

เปิดรับยื่นข้อเสนอโครงการ

Talent Mobility


โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน
เพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)
ประจำปีงบประมาณ 2559 (ธันวาคม 2558 – มิถุนายน 2559)
โดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
รายละเอียดเพิ่ม คลิกที่นี่

STDB

Science and Technology Infrastructure DataBank


ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Science and Technology Infrastructure DataBank)

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Science and Technology Park Chiang Mai University (STeP)
ลงนามความร่วมมือ มช.-เคทิส
การสัมภาษณ์รายการส่องโลกนวัตกรรม ช่อง ThaiPBS
STeP ต้อนรับคณะจาก Indiana State University
RF Technology Pilot Plant
การแข่งขัน R2M 2015 ระดับมหาวิทยาลัย
การหารือการดำเนินโครงการ Talent Mobility
แนะนำการดำเนินงานและบริการแก่ชมรม Business Club
TALENT MOBILITY FAIR 2015
เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)
Thai Bispa Day 2015 CMU STeP
งาน Thai BISPA day 2015
พิธีเปิดห้องปฏิบัติการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีพลาสมา
งาน 7 INNOVATION AWARD 2015
คณะผู้บริหาร STeP ให้การต้อนรับ Mr. Wang Delu, Great wall Enterprise Institute
ตัวแทนผู้บริหาร มช. ให้การต้อนรับ Mr. Barak Sharabi, สถานทูตอิสราเอล
การบรรยายจาก Mr. Danny Pieter รองอธิการบดี และ Mr. Paul Declerck คณบดีภาควิชาเภสัชกรรม
การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือร่วมกัน
ประกาศผลการพิจารณาตัดสินรางวัล STI Award 2015 ระดับพื้นที่ภาคเหนือ
งานแถลงข่าว Talent Mobility
R2M 2014 เส้นทางสู่นวัตวณิชย์
การมอบรางวัลโครงการ R2M 2013-2014
ประกาศรับสมัครงาน ตำเเหน่งพนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ช่างเทคนิค)
งานแถลงข่าวผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2559
Kyoto Smart Expo 2016
แนะนำผู้ประกอบการจากโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (IRTC)ผลิตภัณฑ์เอนเนอร์จี้บาร์ (Energy bar) - บริษัท กรีนไดมอนด์ จำกัด
แนะนำผู้ประกอบการที่ร่วมออกบูธจัดแสดง / จำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในงาน NSP Innovation Fair 2016 ที่ผ่านมา \"บริษัท ซีเอ็มเอช เชียงใหม่โฮลดิ้ง จำกัด\"
แนะนำผู้ประกอบการจากโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (IRTC) \"สเปรดรสชาติไทย - บริษัท ปิกุนิกุ ฟู้ดส์ ครีเอชั่นส์ จำกัด\"
แนะนำผู้ประกอบการจากโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (IRTC) \"ลุงเป๋อ กาแฟไทยโบราณสำเร็จรูป - บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด\"
แนะนำผู้ประกอบการจากฝ่ายบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และภายใต้โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (IRTC)
แนะนำผู้ประกอบการที่ใช้บริการจากฝ่ายบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ \"Sarana Rose Flower Tea -
สัมภาษณ์แนะนำการให้บริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ในรายการ ส่องโลกนวัตกรรม
เปิดรับสมัครเอกชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ IRTC
Talent Mobility เปิดรับยื่นข้อเสนอโครงการ
ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาพิเศษ Research to Startup
NSP Innovation Fair 2016
แจ้งความต้องการของคุณ
close

ข่าวสาร STeP

ผลงานเด่น

เครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชน

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท เฟบิกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดำเนินโครงการการพัฒนาสร้างเครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมช

อ่านต่อ

การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวคุณภาพพิเศษของเชียงใหม่

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในศูนย์รวมความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวมาเป็นเวลาช้านาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวพันธุ์พื้นเมืองชนิดต่างๆ ที่เก็บรักษาโดยเกษตรกรจากรุ่นสู่รุ่นมาเป็นระยะเวลายาวนานขอ

อ่านต่อ

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินโครงการการพัฒนาขีดความส

อ่านต่อ

ต้นแบบระบบปั๊มความร้อนผสานอุณหภูมิสูง (80 องศาเซลเซียส) สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

ปั๊มความร้อนผสานที่สามารถทำอุณหภูมิให้น้ำได้ถึง 80 องศาเซลเซียสโดยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ 300 %

อ่านต่อ

ผลิตภัณฑ์ลูกเดือยผสมข้าวก่ำอบแห้ง

ขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ หนึ่งในผลงานวิจัยภายใต้โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

อ่านต่อ
ข่าวเทคโนโลยี

Startup เส้นทางธุรกิจแบบใหม่ที่ใครก็เริ่มทำได้!

อ่านต่อ

การกำเนิดผิวใหม่ด้วยลำอนุภาคพลาสม่า

ปัจจุบันทางการแพทย์ได้มีการนำเอาแก๊สสถานะพลาสมา (ไนโตรเจน) มาปรับปรุงคุณภาพผิว

อ่านต่อ

BIQ อาคารพลังงานสาหร่ายแห่งแรกของโลก

อาคารต้นแบบที่ใช้เทคโนโลยี Bio-adaptive Facade

อ่านต่อ

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อวัว: Cultured Beef

เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อวัว เพื่อป้องกันและลดภาวะคาดแคลนอาหารสำหรับประเทศที่ประสบภาวะขาดแคลนอาหาร

อ่านต่อ

ลูกกลิ้งพลาสมา: Plasma-Roller

นวัตกรรมลูกกลิ้งพลาสมา ใช้สำหรับการฆ่าเชื้อโรคบนผิววัสดุ เพื่อเตรียมสำหรับการเคลือบ การเพ้นท์ในลำดับต่อไป

อ่านต่อ

10 เทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอาหารโลก

มนุษย์จึงได้คิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นเพื่อที่จะได้มีอาหารเพียงพอสอดรับกับจำนวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ มาดูกันว่า 10 เทคโนโลยีที่ว่านี้มีอะไรบ้าง

อ่านต่อ

การฟอกฟันขาวด้วยพลาสมา

วิธีการฟอกฟันขาวสามารถทําได้ทั้งที่คลีนิค และที่บ้าน

อ่านต่อ
แจ้งความต้องการของคุณ
close