ผลงาน

STI Thailand Awards 2015

September 23, 2014 ประชาสัมพันธ์ Comments Off

รางวัล STI Thailand Award เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ตลอดจนเสริมสร้างและผลักดันให้ภาคประชาชน ภาคอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจการค้าและบริการ ได้ตะหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จนก่อให้เกิดการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรม โดยการจัดประกวดรางวัลในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ในชื่อ รางวัล STI Thailand Awards 2015 ในส่วนของการประกวดรางวัล STI Thailand Awards 2015 พื้นที่ภาคเหนือ ดำเนินการโดยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าร่วมประกวดรางวัล STI Thailand Award 2015 ได้แก่1. วิสาหกิจขนาดใหญ่

R2M ระดับมหาวิทยาลัย

September 23, 2014 ประชาสัมพันธ์ Comments Off

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการจัดการแข่งขันโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to market: R2M 2014) ในระดับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา โดยทำการคัดเลือกทีมเพื่อเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยไปทำการแข่งขันโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ระดับภาคเหนือ ซึ่งประกอบไปด้วยทีมผู้แข่งขันจากอีก 6 มหาวิทยาลัยในภาคเหนือในวันที่ 30-31 ตุลาคม 2557 โดยทีมที่ผ่านการคัดเลือก 3 ทีมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้แก่ ทีม Emulsion ทีม Easy solar และทีม  CMU smile creation โดยก่อนการแข่งขันได้มีการจัดกิจกรรมการอบรมเบื้องต้น เพื่อให้น้องๆ มีความรู้ความเข้าใจในด้านการการวางแผนทางธุรกิจและวิธีการในการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ โดยคณาอาจารย์และนักวิจัยเจ้าของผลงาน

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์สนับสนุน พนักงานบ่มเพาะธุรกิจ เทคโนโลยี

September 17, 2014 ประชาสัมพันธ์ Comments Off

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานจำนวน 5 ตำแหน่ง ดังนี้ 1. พนักงานวิเคราะห์สนับสนุน(พัฒนาธุรกิจ) 3 อัตรา 2. พนักงานบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี 2 อัตรา ผู้ที่สนใจสามารถ download ใบสมัครและส่งไฟล์เอกสารหลักฐานแนบมาที่ email: hr@step.cmu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 >>download ประกาศ<<       >>download ใบสมัคร<<

ที่อยู่ : อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU STeP)
ชั้น 2 อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942088-91 ต่อ 208, 081-9696919
โทรสาร : 053-942088-91 ต่อ 413
E-mail : info@step.cmu.ac.th
facebook : http://facebook.com/cmustep