ผลงาน

STI Thailand Awards 2015

August 26, 2014 ประชาสัมพันธ์ Comments Off

รางวัล STI Thailand Award เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ตลอดจนเสริมสร้างและผลักดันให้ภาคประชาชน ภาคอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจการค้าและบริการ ได้ตะหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จนก่อให้เกิดการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรม โดยการจัดประกวดรางวัลในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ในชื่อ รางวัล STI Thailand Awards 2015 ในส่วนของการประกวดรางวัล STI Thailand Awards 2015 พื้นที่ภาคเหนือ ดำเนินการโดยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กลุ่มเป้าหมายของผู้เข้าร่วมประกวดรางวัล STI Thailand Award 2015 ได้แก่1. วิสาหกิจขนาดใหญ่

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งวิศวกรโยธาและพนักงานการเงิน

August 25, 2014 ประชาสัมพันธ์ Comments Off

ด้วย อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายอำนวยการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ดังนี้ ตำแหน่งพนักงานการเงิน อัตราจ้างขั้นต่ำเดือนละ 13,000 บาท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งวิศวกรโยธา อัตราจ้างขั้นต่ำเดือนละ 15,000 บาท จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557  >>download ประกาศ<<               

NSP Meeting @ Chiang Mai University 8/2557

August 22, 2014 ประชาสัมพันธ์ Comments Off

เมื่อช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมผู้แทนเครือข่ายมหาวิทยาลัยภาคเหนือที่ร่วมดำเนินงานโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ครั้งที่ 8/2557 ณ  ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อหารือการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยในช่วงเช้าก่อนการประชุมได้รับเกียรติจาก ดร.สรรพวรรธ วิทยาศัย  ผู้จัดการหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (TLOUBI) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและการสืบค้นสิทธิบัตร แก่ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่อยู่ : อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU STeP)
ชั้น 2 อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942088-91 ต่อ 208, 081-9696919
โทรสาร : 053-942088-91 ต่อ 413
E-mail : info@step.cmu.ac.th
facebook : http://facebook.com/cmustep